ข้อมูลแพทย์

นพ.อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
10:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า