ข้อมูลแพทย์

นพ. พิศณุ ผลากรกุล

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:30 - 11:00 น.
วันอาทิตย์
09:30 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

<