ข้อมูลแพทย์

นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2540

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปีพ.ศ.2543