ข้อมูลแพทย์

พญ. ปริฉัตร์ เวสารัชตระกูล

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 12:30 น.
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2546 

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2552

- วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2554

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2003

Diploma of the Thai  Internal Medicine,2009

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, Ramathibodi Hospital,2011

 

<