ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต (จูวัฒนสำราญ)

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
รับเฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

  • ประกาศนียบัตรสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์  จากศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

  • Cerfiticate of Cornea nad Refractive Surgery at Bascom Palmer Eye Institue, University of Miami School of Medicine, FL USA

  •