ข้อมูลแพทย์

ดวงพร โชคมงคลกิจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
      - แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
      - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2546