ข้อมูลแพทย์

นพ. ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

     - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

     - ปริญญาตรีการบริหารสาธารณสุข (บริหารโรงพยาบาล) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

     - ปริญญาโทบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตศึกษา ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

<