ข้อมูลแพทย์

พญ.กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขาต้อหิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 14:30 น.
เฉพาะสัปดาห์ที่3
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง พ.ศ.2548
     - วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2551

     - ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2555
     - Research Fellow in Glaucoma university of Alabama at Bigmingham 2012