ข้อมูลแพทย์

พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
11:30 - 13:00 น.

ประวัติแพทย์

 -          แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-       M.D.,Faculty of Medicine  Chulalongkorn University

-          ปริญญาโท สาขาตจวิทยา(Master  of  Science  in  Clinical  Dermatology) จาก ST's  John  Institute  of  Dermatology,  University  of  London. 

-          ปริญญาเอก สาขา ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) จาก Royal  Postgraduate  Medical  School,  University  of  London. 

-          Fellow  in  Dermatology  Laser  Surgery,  Faculty  of  Medicine จากรพ.รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

<