ข้อมูลแพทย์

นพ.วรชาติ โมฬีฤกษ์ภูมิ

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลรามาธิบดี