ข้อมูลแพทย์

นพ. มนัส สุรทานต์นนท์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 10:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2537

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2543 

- วุฒิบัตร สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2548

- Certification in Gynaecologic Laparoscopy, Giessen University Germany 2005

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาอัลตราซาวน์ทางสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555