ข้อมูลแพทย์

ทพญ. วิไลวรรณ จันตะเสน

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 18:00 น.
วันอังคาร
09:30 - 18:00 น.
วันพุธ
09:30 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:30 - 18:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 18:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรสาขาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ว.ท.บ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล