ข้อมูลแพทย์

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ 

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2547

 

 M.D.,Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Diploma of the Thai Board of  Infectious Diseases Ramathibodi Hospital,2004