ข้อมูลแพทย์

พญ. พนิตษา ยุกตะนันทน์

กุมารเวช

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
สัปดาห์ที่(2,4) เฉพาะพัฒนาการเด็ก
วันอาทิตย์
09:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

    - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2545

    - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2551

    - วุฒิบัตร สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2557