ข้อมูลแพทย์

นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

แผนกโรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า