แผนกอาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

    รพ.วิภาวดี มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล และมีการจัดตั้งอาสาสมัครอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล และได้พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าและบริษัทิต่างๆ ตามมาตรฐานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย และทีมงานให้บริการอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลเอกชนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับ 2P Safety ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว

    รพ.วิภาวดี จึงมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสุขภาพ ให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร ที่มีต่อพนักงานผู้รับบริการและสังคม จึงได้มีนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย รพ.วิภาวดี มีการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร และมีอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอ.) ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ 

ข้อมูลแผนกอาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

งานบริการตรวจสุขภาพ

1. บริการตรวจสุขภาพทั่วไป WELLNESS PROGRAM

- HEALTH SCREENING PROGRAM

- SENIOR PROGRAM

2. บริการวัคซีนป้องกันโรค

- วัคซีนตามฤดูกาล

- วัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนเข้าทำงาน ก่อนเข้าเรียน

3. บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย

- ตรวจสุขภาพ สำหรับลักษณะงานเฉพาะโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
    - OFF SHORE / ON SHORE
    - งานอับอากาศ
    - คนประจำเรือ
- ตรวจสุขภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- ใบรับรองแพทย์สำหรับกรณีต่างๆ
- ตรวจเฉพาะทาง การได้ยิน ตาอาชีวอนามัย ตรวจสมรรถภาพปอด

งานบริการอาชีวเวชศาสตร์

1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน pre-employment health examination
    1.2 ตรวจสุขภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ประเมินความพร้อมก่อนทำงาน pre-placement health examination
    - ประเมินความพร้อมในการทำงานนอกชายฝั่ง งาน off shore
    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน ขับรถ profesional driver
    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน บนที่สูง
    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน สำหรับคนประจำเรือ
    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน อับกาอาศ
    1.3 ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง Periodic health examination
    1.4 การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน retirement health examination
2. การดูแลสุขภาพพนักงาน ประเมิน กลับเข้าทำงาน
Return to work management
3. การหาสาเหตุและการป้องกันอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
Work-related injury and illness investigation and prevention
4. โปรแกรมการป้องกันด้าน อาชีวอนามัย
5. โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
Health promotion program at the work place
6. เป็นที่ปรึกษาของสถานประกอบการด้านอาชีวเวชศาสตร์
Occupational health consultion
 


 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกอาชีวอนามัย (Occupational Health Department)