ศูนย์อาชีวอนามัย

  รพ.วิภาวดี มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล และมีการจัดตั้งอาสาสมัครอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล และได้พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าและบริษัทิต่างๆ ตามมาตรฐานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย และทีมงานให้บริการอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลเอกชนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับ 2P Safety ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว

  รพ.วิภาวดี จึงมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรที่มีต่อพนักงานผู้รับบริการและสังคม จึงได้มีนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดย รพ.วิภาวดี มีการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและมีอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอ.) ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลโดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ 

ข้อมูลศูนย์อาชีวอนามัย

งานบริการตรวจสุขภาพ

1. บริการตรวจสุขภาพทั่วไป WELLNESS PROGRAM

- HEALTH SCREENING PROGRAM

- SENIOR PROGRAM

2. บริการวัคซีนป้องกันโรค

- วัคซีนตามฤดูกาล

- วัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนเข้าทำงาน ก่อนเข้าเรียน

3. บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย

- ตรวจสุขภาพ สำหรับลักษณะงานเฉพาะโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

    - OFF SHORE / ON SHORE

    - งานอับอากาศ

    - คนประจำเรือ

- ตรวจสุขภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

- ใบรับรองแพทย์สำหรับกรณีต่างๆ

- ตรวจเฉพาะทาง การได้ยิน ตาอาชีวอนามัย ตรวจสมรรถภาพปอด

 

งานบริการอาชีวเวชศาสตร์

1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน pre-employment health examination

    1.2 ตรวจสุขภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ประเมินความพร้อมก่อนทำงาน pre-placement health examination

    - ประเมินความพร้อมในการทำงานนอกชายฝั่ง งาน off shore

    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน ขับรถ Professional driver

    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน บนที่สูง

    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน สำหรับคนประจำเรือ

    - ประเมินความพร้อมในการทำงาน อับกาอาศ

    1.3 ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง Periodic health examination

    1.4 การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน Retirement health examination

2. การดูแลสุขภาพพนักงาน ประเมิน กลับเข้าทำงาน

Return to work management

3. การหาสาเหตุและการป้องกันอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

Work-related injury and illness investigation and prevention

4. โปรแกรมการป้องกันด้าน อาชีวอนามัย

5. โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ

Health promotion program at the work place

6. เป็นที่ปรึกษาของสถานประกอบการด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

แผนกอาชีวอนามัย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.

แพคเกจและโปรโมชั่นศูนย์อาชีวอนามัย

<