บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจด้านสถานพยาบาล ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า VIBHA ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดี มีเตียงรองรับผู้ป่วย 250 เตียง มีห้องตรวจกว่า 70 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ 1,500-2,000 คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา แพทย์ประจำกว่า 50 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 250 ท่าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ อาทิ เครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ เครื่องวัดสมรรถภาพปอด เครื่อง Wavefront ในการทำเลสิก การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ และยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000

รายงานข่าวล่าสุดต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W3) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W2)

การเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

ชี้แจงผลดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.vibhavadi.com ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ VIBHA-W2

 

กราฟราคาหุ้น VIBHA

 

ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์